ขายอะไรดีช่วงโควิด? เมื่อวิกฤตนี้ยังอยู่กับเราอีกนาน

ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปทั่วโลก ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้จ่ายและความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในขณะที่สถานการณ์ยังไม่กลับมาเหมือนเดิม เพื่อนๆ คิดว่าเราควรขายอะไรดีในช่วงโควิด? ไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางสร้างรายได้ ในยุคที่ไวรัสกำลังระบาดค่ะ

Leave a Comment

Rich Text Editor. To edit a paragraph's style, hit tab to get to the paragraph menu. From there you will be able to pick one style. Nothing defaults to paragraph. An inline formatting menu will show up when you select text. Hit tab to get into that menu. Some elements, such as rich link embeds, images, loading indicators, and error messages may get inserted into the editor. You may navigate to these using the arrow keys inside of the editor and delete them with the delete or backspace key.