Promoted Content

ใช้บัตรเครดิตผ่อน 0% บ่อย ๆ มีผลกับคะแนนเครดิตบูโรมั้ย?

มีบัตรเครดิตเอาไว้ใช้ผ่อนของ 0% จ่ายตรงทุกเดือน ถ้าเอามาผ่อนของบ่อย ๆ จะมีผลกับคะแนนเครดิตบูโรมั้ย?

ความคิดเห็น

Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น