Promoted Content

บทความ - รวมมาตรการพักหนี้สินเชื่อ ธ.ก.ส.

image

By MoneyGuru.co.th May 03, 2021

ธ.ก.ส. พร้อมช่วยประชาชน ออกมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อเสริมสภาพคล่อง และมาตรการพักทรัพย์ พักหนี้ เพื่อช่วย เกษตร และ กลุ่ม ผู้ประกอบการ SMEs เกษตร ภายใต้ พ.ร.ก. และประกาศ ธปท. ดอกเบี้ย 2% ต่อปี 2 ปีแรก และรัฐบาลจะทำการจ่ายดอกเบี้ยแทนผู้กู้ในช่วง 6 เดือนแรก โดยมีกำหนดชำระคืนภายใน 5 ปี ท่านที่สนใจเราได้ รวมมาตรการพักหนี้สินเชื่อ ธ.ก.ส. โดยพร้อมเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้ – เม.ย. 66 นี้

Read the full article here

Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น