เงื่อนไขคนละครึ่งรอบ 3 และคนไม่มีสิทธิต้องทำอย่างไร

MG_MacMG_Mac Posts: 1,644 admin

image

By MoneyGuru.co.th June 08, 2021

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับโครงการ คนละครึ่งรอบ 3 ที่กลับมาครั้งนี้พร้อมรับสิทธิถึง 31 ล้านสิทธิ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ ดังนั้นวันนี้เราไปอัปเดต เงื่อนไขคนละครึ่งรอบ 3 และคนไม่มีสิทธิต้องทำอย่างไร

อ่านบทความได้ที่นี่ คลิกเลย

Leave a Comment

Rich Text Editor. To edit a paragraph's style, hit tab to get to the paragraph menu. From there you will be able to pick one style. Nothing defaults to paragraph. An inline formatting menu will show up when you select text. Hit tab to get into that menu. Some elements, such as rich link embeds, images, loading indicators, and error messages may get inserted into the editor. You may navigate to these using the arrow keys inside of the editor and delete them with the delete or backspace key.