สนใจประกันตามไมล์ เจ้าไหนดี?

มีใครเคยใช้ประกันตามไมล์บ้าง? อยากรู้ว่าเจ้าไหนดี? ประกันที่ใช้ใกล้จะหมดแล้ว แต่รถไม่ค่อยได้ใช้ ส่วนใหญ่ wfh อยู่บ้าน เลยคิดว่าต่อชั้น 1 ไปจะไม่คุ้มอีกอย่างไม่อยากจ่ายแพงด้วย มีใครเคยใช้บ้าง ขอคำแนะนำหน่อยจ้า

Comments

Leave a Comment

Rich Text Editor. To edit a paragraph's style, hit tab to get to the paragraph menu. From there you will be able to pick one style. Nothing defaults to paragraph. An inline formatting menu will show up when you select text. Hit tab to get into that menu. Some elements, such as rich link embeds, images, loading indicators, and error messages may get inserted into the editor. You may navigate to these using the arrow keys inside of the editor and delete them with the delete or backspace key.