เรียกประกันภายหลังข้ามวันได้ไหม

ติดไฟแดงอยู่ จู่ ๆ มีมอไซด์เฉี่ยวประตูข้าง ตอนแรกก็คิดว่านิดเดียว บวกฟิลม์มันมืดเลยคิดว่ามันคงเฉี่ยวนิดเดียว ครีมลบรอยก็คงออก แต่พอตอนเช้ามาเห็น รอยยาวมากและค่อนข้างลึก ถ้าแบบนี้สามารถเรียกประกันมาเคลมได้ไหม ประกันชั้น 1 ผ่านมาแล้ว 1 วัน

Comments

Leave a Comment

Rich Text Editor. To edit a paragraph's style, hit tab to get to the paragraph menu. From there you will be able to pick one style. Nothing defaults to paragraph. An inline formatting menu will show up when you select text. Hit tab to get into that menu. Some elements, such as rich link embeds, images, loading indicators, and error messages may get inserted into the editor. You may navigate to these using the arrow keys inside of the editor and delete them with the delete or backspace key.