ออกรถมือ2เจ้าของไม่ให้เปลี่ยนสัญญา

จะออกรถเก๋งมือสอง เจ้าของบอกขอเงินดาวน์ 5หมื่น แล้วไปผ่อนต่องวดละห้าพันกว่า ๆ อีก สามปี ผ่อนเสร็จถึงจะเปลี่ยนสัญญาให้ มีใครเคยผ่อนต่อแบบไม่เปลี่ยนสัญญาบ้างคระ แล้วจะมีปัญหาอะไรตามมาไหม

Comments

Leave a Comment

Rich Text Editor. To edit a paragraph's style, hit tab to get to the paragraph menu. From there you will be able to pick one style. Nothing defaults to paragraph. An inline formatting menu will show up when you select text. Hit tab to get into that menu. Some elements, such as rich link embeds, images, loading indicators, and error messages may get inserted into the editor. You may navigate to these using the arrow keys inside of the editor and delete them with the delete or backspace key.