บทความ - เช็กจุดตรวจสภาพรถฟรี...

image

By MoneyGuru.co.th December 13, 2021

กรมการขนส่งมอบของขวัญปีใหม่เปิด เช็กจุดตรวจสภาพรถฟรี จากกรมการขนส่ง โดยสามารถเนำรถยนต์เข้าไปรับการตรวจสภาพรถฟรีถึง 20 รายการ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64 ณ ศูนย์บริการของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ รวมกว่า 2,000 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Read the full article here

Leave a Comment

Rich Text Editor. To edit a paragraph's style, hit tab to get to the paragraph menu. From there you will be able to pick one style. Nothing defaults to paragraph. An inline formatting menu will show up when you select text. Hit tab to get into that menu. Some elements, such as rich link embeds, images, loading indicators, and error messages may get inserted into the editor. You may navigate to these using the arrow keys inside of the editor and delete them with the delete or backspace key.