แบตเตอรี่รถยนต์ เคลมประกันได้ไหม?

รถยนต์สามปีกว่าแล้ว หมดประกันศูนย์ แต่เพิ่งเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ไปได้ไม่ถึงปี ตอนนี้สตาร์ทไม่ติด ทั้ง ๆ ที่ใช้รถอยู่ทุกวัน แบบนี้สามารถเคลมประกันได้ไหม เหมือนเคยได้ยินว่าเคลมได้หรือเทินได้ จริงหรือเปล่า

Comments

Leave a Comment

Rich Text Editor. To edit a paragraph's style, hit tab to get to the paragraph menu. From there you will be able to pick one style. Nothing defaults to paragraph. An inline formatting menu will show up when you select text. Hit tab to get into that menu. Some elements, such as rich link embeds, images, loading indicators, and error messages may get inserted into the editor. You may navigate to these using the arrow keys inside of the editor and delete them with the delete or backspace key.