บทความ - 3 สเต็ป เก็บเงินเตรียมเที่ยวปลายปี 

image

By MoneyGuru.co.th October 30, 2020

เก็บเงินเตรียมเที่ยวปลายปี เข้าสู่ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีแล้ว ช่วงนี้หลายคนก็คงเริ่มแพลนที่จะเที่ยวพักผ่อนในช่วงปลายปีกันแล้ว ซึ่งปีนี้เราก็ผ่านอะไรมาหนักหน่วงเหลือเกิน ถึงแม้ว่าช่วงนี้จะไปเที่ยวต่างประเทศลำบาก แต่ก็เป็นโอกาสที่เราจะได้เที่ยวเมืองไทย กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ชุมชน อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเที่ยวที่ไหน ก็ต้องมีงบประมาณในการท่องเที่ยวสำรองไว้ 

Read the full article here

Leave a Comment

Rich Text Editor. To edit a paragraph's style, hit tab to get to the paragraph menu. From there you will be able to pick one style. Nothing defaults to paragraph. An inline formatting menu will show up when you select text. Hit tab to get into that menu. Some elements, such as rich link embeds, images, loading indicators, and error messages may get inserted into the editor. You may navigate to these using the arrow keys inside of the editor and delete them with the delete or backspace key.