กฎ กติกา มารยาท


การร่วมกิจกรรมแสดงความเห็นในเว็บบอร์ด ผู้เข้าร่วมพึงต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้


 1. ผู้เข้าใช้งานเว็บบอร์ดจะต้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปีจึงจะสามารถใช้บริการนี้ได้
 2. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
 3. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว เกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
 4. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทาง ลามก อนาจาร หรือเนื้อหาที่ส่อให้เกิดความรุนแรงและการคุกคามทางเพศ 
 5. ห้ามเสนอข้อความอันมีเจตนาใส่ความ ให้ร้ายบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่น โดยไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน
 6. ห้ามนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสิ่งเสพติด การค้าอาวุธ และการพนัน 
 7. ห้ามเสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น โดยมูลแห่งความขัดแย้งดังกล่าว ไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นโดยเสรีเช่นวิญญูชนพึงกระทำ
 8. ห้ามเสนอข้อความกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา
 9. ห้ามใช้นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณชนเข้าใจผิด และเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
 10. ห้ามเสนอข้อความอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่างสถาบันการศึกษา หรือระหว่างสังคมใดๆ
 11. ห้ามเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเบอร์โทรศัพท์ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีโอกาสผิดพลาดคลาดเคลื่อน และเป็นสื่อที่สามารถใช้ในการกลั่นแกล้งได้ง่ายกว่าชนิดอื่น 
 12. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของสังคม

เพื่อความสะดวกในการให้บริการ ปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ สำรวจความนิยม และปฏิบัติตามกฎหมาย เราจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลของท่านบางประการ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) โปรแกรมการสืบค้น (Web Browser) หน้าเว็บที่ใช้งาน (Web Page) เวลาเข้าเยี่ยมชม (Access Times) รวมถึงการใช้ฐานข้อมูลเดียวกับเว็บไซต์ Moneyguru.co.th โดยทั้งนี้ข้อมูลที่จัดเก็บนั้นจะนำไปเผยแพร่ต่อบุคคลที่สามในลักษณะที่จะสามารถระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งานได้ แต่เป็นการจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพเว็บไซต์ สำรวจความนิยม เท่านั้น เว้นแต่จะเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย 

เราขอสงวนสิทธิยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกที่ไม่ให้ความร่วมมือในการรักษากฎ กติกาและมารยาทของเว็บไซต์ เพื่อรักษาบรรยากาศการสนทนาที่ดี

Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น