กระทรวงแรงงาน จัด Free WiFi ความเร็วสูง ให้บริการแรงงาน

    วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน แถลงความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับบริษัท แคทบัซซ์ ทีวี จำกัด โดยมีนายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางดรุณี นิธิทวีกุล ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ นายณัฐฐินันท์ สุขสมพงษ์ ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แคทบัซซ์ ทีวี จำกัด ร่วมแถลง ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยแถลงว่า ปัจจุบัน WiFi หรืออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมที่ช่วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายผ่านอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ รวมทั้งรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการส่งเสริมให้ภาคเอกชนและประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และการพัฒนากำลังคนให้มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยให้บุคลากรวัยทำงานทุกสาขาจะต้องมีความรู้และทักษะดิจิทัล ทั้งปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้เกิดการจ้างงานในธุรกิจใหม่ และเป็นการกระตุ้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการ

      ศาสตราจารย์ นฤมล กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ บ. แคทบัซซ์ จะร่วมมือกันในการพัฒนาการให้บริการ Digital Service ผ่านเครือข่าย Free WI-FI ความเร็วสูง ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวเป็นการให้บริการ Digital Service ผ่านเครือข่าย Free WiFi ความเร็วสูง โดยติดตั้งระบบ Free WiFi นำร่องที่จังหวัดสมุทรปราการเป็นแห่งแรก เพื่อสร้างช่องทางในการเชื่อมต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการให้บริการประชาชนผ่าน Line Official Account รวมถึงสื่อสารกับประชาชนหรือผู้ใช้แรงงาน ให้เข้าถึงการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น ทั้งด้านการเชื่อมโยงข้อมูลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่งงานว่าง และความต้องการจ้างงานของนายจ้าง โดยมีระบบการจัดเก็บข้อมูลเฉพาะบุคคลที่เข้ามาใช้บริการด้านต่าง ๆ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการจัดหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะฝีมือสอดคล้องกับตำแหน่งงาน เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นชุมชนเข็มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

      รมช. แรงงาน กล่าวต่อว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีภารกิจหลักในการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และพัฒนาแรงงานที่อยู่ในตลาดแรงงานให้มีทักษะฝีมือสูงขึ้น โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามแนวทางประชารัฐ เป็นนโยบายหลักประการหนึ่งของรัฐบาล จึงร่วมมือกับบริษัท แคทบัซซ์ ทีวี จำกัด ดำเนินการติดตั้งระบบ Free WiFi เพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน และในอนาคตจะได้หารือขยายพื้นที่การให้บริการต่อไป

      นายณัฐฐินันท์ สุขสมพงษ์ ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท แคทบัซซ์ ทีวี จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัท แคทบัซซ์ ทีวี จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านวางระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมพร้อมให้บริการ และได้รับเลือกจาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ให้เป็นพันธมิตรในการให้บริการวางโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และบริการ Digital Service สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบเครือข่าย Free Wi-Fi โดยบริษัทฯ จะจัดฝึกอบรมการใช้งานแก่เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้มีความรู้ในการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว และอบรมให้ความรู้การสร้าง Contents เพื่อรองรับการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่าน Line Official Account ของหน่วยงาน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้มีการเชื่อมโยงหลักสูตรการฝึกอบรมด้าน Networking และ Smart city กับ Platform ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานด้วย

      “ความร่วมมือระหว่าง กพร. และ แคทบัซซ์ ในครั้งนี้ จะช่วยให้การบริการแก่ประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง สามารถติดต่อสื่อสารและใช้บริการจากภาครัฐได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น” รมช. แรงงาน กล่าวในท้ายสุด

 

 

ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/36698

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง