ผู้ดูแลผู้พิการ

ผมเป็นผู้ดูแลคนพิการ นอกจาลดหย่อนภาษีสามารถใช้สิทธิทางการเงินช่องทางใดบ้าง?

(เอกสารครบคับ ขึ้นทะเบียนกับทางหน่วยงานรัฐแล้วคับ) แนะนำหน่อยคับ

ความคิดเห็น

 • ไม่แน่ใจว่ามีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับคนพิการ แต่ถ้าหากมีเป็นนายจ้างหรือเจ้าของอาคารที่ผู้พิการเช่าอยู่ ก็สามารถลดหย่อนได้อีก

  ผู้ดูแลคนพิการ

  • หักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ ได้คนละ 60,000 บาท
  • หักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพที่เป็น เครือญาติใกล้ชิด* ได้ทุกคน
  • หักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพที่ไม่ได้เป็น เครือญาติใกล้ชิด* ได้ 1 คน

       *ญาติใกล้ชิด = บิดามารดา คู่สมรส บุตร/บุตรบุญธรรม บิดามารดาหรือ บุตรของคู่สมรส

  นายจ้าง สามารถจ้างคนพิการทำงาน ลงรายจ่ายได้ 2 เท่า หรือ จ้างคนพิการทำงานเกินกว่าร้อยละ 60 ของลูกจ้างทั้งหมด และ จ้างเกิน 180 วัน ลงรายจ่ายได้ 3 เท่า

   เจ้าของอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการ ขนส่ง หรือผู้ให้บริการ สาธารณะ สามารถหักรายจ่ายได้ 2 เท่าของรายจ่ายในการจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวย ความสะดวก

ฝากความคิดเห็น

เครื่องมือแก้ไข Rich Text หากต้องการแก้ไขรูปแบบย่อหน้า ให้แตะแท็บเพื่อไปที่เมนูย่อหน้า จากตรงนั้นคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรูปแบบ ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นย่อหน้า เมนูการจัดรูปแบบแบบอินไลน์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ กดแท็บเพื่อเข้าไปสู่เมนูนั้น อาจมีการแทรกองค์ประกอบบางอย่าง เช่น มีการฝังรูปภาพ, ลิงค์, ตัวชี้วัดการโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถไปยังสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรภายในตัวแก้ไข และลบสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาศัยปุ่มลบหรือปุ่มย้อนถอยหลัง