กดยังไง ให้ผ่าน โควิด ไปได้ ?

อันอันอันอัน 98 ม.2 ต .โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ. กาฬสินธ์ุ 46140โพสต์: 2

ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท ปรับตัว ให้เข้ากับสถานะ และมีวิธี ป้องกัน จากภัยร้ายให้ได้

Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น